Kontakt MobilLøft A/S

MobilLøft A/S

Råmosevej 34-38
2750 Ballerup

Tlf. 44 66 38 00
Mob: 4457 4057
Fax. 44 66 19 03

Døgnvagt: 40 57 40 57

CVR.nr. 21 84 79 09
Bank: 5015 1136905

KRAN-BLOK ERFA. Almindelige transportbestemmelser for særtransport og kranarbejde

KRAN-BLOK ERFA

Almindelige transportbestemmelser for særtransport og kran

1. Almindelige bestemmelser
Bestemmelserne gælder for aftaler, hvor opgaven udføres af vognmænd tilsluttet KRAN-BLOK ERFA, som er en specialgruppe under
DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK.
For aftaler, som er omfattet af konventionen om fragtaftaler, ved international godsbefordring ad landevej, gælder bestemmelserne
Lov nr. 47 af 10. marts 1965.
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende bestemmelser eller særlig skriftlig aftale mellem parterne kan ikke gøres gældende .

2. Ansvar
Kunden er forpligte t til at give vognmanden fuldstændige oplysninger om det gods, der skal transportere s med henblik på
overholdelse af gældende lovgivning og ansøgning om eventuelle tilladelser.

Vognmanden er kun ansvarlig for bortkomst eller skade på godset under transporten, som skyldes fejl eller forsømmelse hos
vognmanden eller det af denne antagne mandskab.

Vognmanden er således ikke ansvarlig, hvis bortkomsten eller skaden f.eks. skyldes et af følgende forhold:
a. Fejl og forsømmelser fra kundens side.
b. Anvisninger fra kunden, der ikke er foranlediget af fejl eller forsømmelse fra vognmandens side.
c. Godsets egen beskaffenhed.
d. Forhold, som vognmanden ikke kunne undgå og hvis følger han ikke kunne afværge.
e. Manko i læs, som ved overtagelse var plomberet eller i øvrigt ikke var tilgængeligt for kontrol.
f. Printkort, der er installeret i maskiner eller elskabe ydes der ingen garanti for.

Maskiner og mate riel skal være demonteret og klargjort til flytning samt aftappet for skæreolie, hydraulikolie og kølevand eller
plomberet, så det ik ke kan løbe ud under transporten.

Ersta tning fo r mank o og beskadigelse af godset opgøres efter dettes værdi ved vognmandens overtagelse hera f, men kan ik ke

overstige 8,33 SDR pr. kg manglende/beskadiget gods.

3. Fo rsikring
De af mobil- og autokraner lø ftede emner, som ikke er dækket af fragtføreransvarsforsikringen, er omfa ttet af vognmandens
løfteforsikring med indtil 5 mill. kr. pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra vognmandens
side.

For kranløft af værdier over 5 mill. kr. påhviler det kunden at tegne supplerende løfteforsikring gennem vognmanden, hvormed
eventuelle skader dæk kes.

Det er en betingelse for erstatningspligt (ud over 5 mill. kr.), at der af vognmandens ordrebekræftelse fremgår, at forsik ring er
tegnet, byrdens værdi og præmiens størrelse.
Vognmanden påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab elle r fø lgeskader.

4. Fo rsinkelse
Vognmanden er ansvarlig for forsinkelse.

Fors inkelse fore ligger, når godset ikke er afleveret til den aftalte tid eller hvis ingen afleveringsfrist er aftalt, når den faktiske
transporttid overskriver den tid, som under de foreliggende omstændigheder, herunder hensyn til køre- og hviletidsreglerne, må
anses for rimelig.

Såfremt fors inkelsen skyldes forhold, som anført under afsnit 2 pkt. a-d, er vognmanden fri for ansvar.

Ersta tningspligt foreligger kun, når kunden beviser, at han har lidt tab som følge af forsinkelsen og derudover, hvor stort dette tab
er.

Ersta tning fo r fo rsinkelse kan maksimalt udgøre fragtbeløbet for vognmandens del af strækningen, medmindre der foreligger fo rsæt
eller grov uagtsomhed.

5. Reklamation
Eventuelle indsigelser vedrørende det udførte arbejde skal afgives skriftligt til vognmanden.
Ved synlige mangler skal reklamation påtales straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 7 dage efter arbejdet er
udført.
Sag mod vognmanden skal anlægges uden ugrundet ophold og senest inden et år efter arbejdets begyndelse.

6. Tilbud og priser
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms).

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger, medmindre andet er skriftligt afta lt.

Prisberegningen sker på basis af de på tilbudsdagen gældende lønninger, fragter og takster m.m.

I tilfælde af ændringer i basisgrundlaget forbeholder vognmanden sig ret til en regulering af prisen.

7. Fa kturering og betaling
Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen 14 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter rente med 6% p.a. plus den til
enhver tid værende diskonto fra fakturadato og til betalingen sker.

Kunden er ikke berettiget til af foretage modregning eller tilbageholde beløb i vognmandens krav på betaling fo r det udførte arbejde

8. Værne ting
Enhver ue nighed som måtte pås tå mellem vognmanden og kunden, afgøres ved den sagligt kompetente re t i vognmandens
værneting.